Perusopetus

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Jos lapsen vamman tai sairauden vuoksi on ilmeistä, ettei perusopetuksen tavoitteita pystytä saavuttamaan yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus jo 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta (ns. pidennetty oppivelvollisuus).

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi. Jos huoltaja laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden täyttymistä, hänet voidaan tuomita sakkoon oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä.

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7—16-vuotiaita. Koulupäivän pituus on oppilaan iän ja luokan mukaan 3–6 tuntia, lauantaisin ja sunnuntaisin koulut ovat kiinni. Peruskoulu on oppilaille maksuton, kuten myös siihen sisältyvät oppikirjat ja -tarvikkeet sekä kouluateriat.

Kunta järjestää kuljetuksen niille esiopetuksen ja peruskoulun I-II luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli kolme kilometriä. Muille perusopetuksen oppilaille järjestetään kuljetus jos oppilaalla on oikeus kuljetuksen Perusopetuslain 32 §:n perusteella.

Koulujen yhteystiedot ja linkit kunkin koulun omille kotisivuille.

Erityisopetus

Pysyvää erityisluokkaa tai pienryhmää Joutsan kunnassa ei ole, vaan opetusratkaisut on rakennettu joustavasti oppilaan tuen tarpeen mukaan. Koulunkäyntiä tukee seitsemän koulunkäynninohjaajaa, jotka toimivat luokissa luokka-avustajina sekä henkilökohtaisina avustajina. Erityisopetus toteutuu joko vaihtuvissa pienryhmissä, yksilöopetuksena tai samanaikaisopetuksena. Erityisopetukseen siirtoja on Joutsan kunnassa tehty maltillisesti lähinnä yksittäisten oppiaineitten yksilöllistämisinä.

Yhtenäiskoulussa toimii kolme laaja-alaista erityisopettajaa. Yksi opettajista toimii luokka-asteilla 7-9. Kaksi opettajaa jakaa työn alakoululla siten, että toisen vastuulla ovat alkuopetuksen lisäksi päiväkoti Röllin esioppilaat sekä erityistä tukea tarvitsevat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat lapset. Toinen vastaa osasta yläkoulun erityisopetusta. Kullakin erityisopettajalla on keskeinen vastuu oppilashuoltotyön toteutumisesta omalla toiminta-alueellaan.

Lähde: http://www.peda.net/veraja/joutsa/yhtenaiskoulu/asiakirjat/ops/tuki/joutsa

 

ETÄISYYS KARTTA