Jyväskylän lautakunnat ja johtokunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Kunnanhallitus nimeää oman edustajan kuhunkin lautakuntaan. Edustajalla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

Lautakuntien määrä, nimet ja toiminnan laajuus vaihtelevat eri kunnissa. Lautakuntien lisäksi kunnassa voi olla jaostoja ja johtokuntia. Lautakunta hoitaa tietyn hallinnonalan tehtäviä, kun taas johtokunta on asetettu liikelaitoksen tai rajatun tehtävän hoitamista varten.

Lautakunta vastaa tehtäväalueensa toiminnasta, talouden ja organisaation kehittämisestä ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Lautakunta asettaa tavoitteita ja seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo tehtäväalueensa suunnittelua ja toteutusta. Lautakunta valmistelee tehtäväalueellaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä vastaa päätösten täytäntöönpanosta.

Lautakunnan tehtävänä on myös vastata yhteistyöstä palvelujen käyttäjien, viranomaisten, kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen kanssa sekä vastata säännösten mukaisesti ja sopimuksenvaraisesti myös seutukunnallisten ja maakunnallisten palvelujen tuottamisesta.

Jyväskylän kaupungin lautakunnat ja johtokunnat sekä niiden kokoonpanot ja kokousten pöytäkirjat löytyvät täältä.

 

ETÄISYYS KARTTA