Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Kunnanhallitus nimeää oman edustajan kuhunkin lautakuntaan. Edustajalla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

Lautakunta vastaa tehtäväalueensa toiminnasta, talouden ja organisaation kehittämisestä ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Lautakunta asettaa tavoitteita ja seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo tehtäväalueensa suunnittelua ja toteutusta. Lautakunta valmistelee tehtäväalueellaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä vastaa päätösten täytäntöönpanosta.

Lautakunnan tehtävänä on myös vastata yhteistyöstä palvelujen käyttäjien, viranomaisten, kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen kanssa sekä vastata säännösten mukaisesti ja sopimuksenvaraisesti myös seutukunnallisten ja maakunnallisten palvelujen tuottamisesta.

Saarijärvellä on 1.1.2013 alkaen neljä (4) päälautakuntaa, kaksi (2) lain edellyttämää lautakuntaa sekä kuntien yhteinen musiikkiopiston johtokunta ja Saarijärven seudun jätelautakunta.

Lisätietoja lautakunnista ja niiden toimialueista löytyy Saarijärven kaupungin sivuilta

 

ETÄISYYS KARTTA