Päätöksenteko kunnissa

Kuntalain mukaan päätösvaltaa kunnassa käyttävät valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat (eli luottamustoimielimet) ja viranhaltijaorganisaatio. Asukkaat valitsevat valtuuston joka neljäs vuosi kunnallisvaaleissa, jotka toimitetaan yhtä aikaa kaikkialla Suomessa. Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään lokakuussa 2016.

Avoimuus ja julkisuus ovat Suomen kunnallishallinnon perusperiaatteita.

Kuntalaissa korostetaan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien suoran vaikuttamisen ja osallistumisen tärkeyttä edustuksellisen demokratian rinnalla. Kuntalaisilla on oikeus tehdä aloitteita kunnan asioista. Myös neuvoa antava kansanäänestys on mahdollinen.

Kunnat tiedottavat asukkailleen vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Asukkaille on tiedotettava, millä tavoin he voivat esittää kysymyksiä ja mielipiteitä asioiden valmistelijoille ja päättäjille.

Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Lisää aiheesta voit lukea tästä

Kuntalaki

 

ETÄISYYS KARTTA