Viitasaaren kaupunginvaltuusto

Ylintä demokraattista päätösvaltaa Viitasaaren kaupungissa käyttää asukkaiden valitsema kaupunginvaltuusto, johon kuuluu 27 valtuutettua. Valtuusto valitaan kunnallisvaaleissa joka neljäs vuosi. Kunnallisvaalit ovat samaan aikaan kaikkialla Suomessa, seuraavat vaalit ovat lokakuussa 2016.

Valtuustolla, on yleinen toimivalta päättää kunnan asukkaiden yhteisistä asioista. Päätösvalta kuuluu valtuustolle, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto ole itse siirtänyt toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille vahvistamallaan hallintosäännöllä. Valtuusto päättää, mitä toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan kunnan viranomaisten kesken. Valtuuston tehtävänä on mm. asettaa kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta sekä nimetä edustajat kuntaparin yhteislautakuntiin. Valtuusto myös asettaa hallintokunnille toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet. Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta.

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyy talousarvion. hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta ja päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Viitasaaren kaupunginvaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaupungintalolla, osoitteessa Keskitie 10, 44500 Viitasaari. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta Viitasaaren Seutu- lehdessä ja kaupungin kotisivuilla. Kokousilmoitus ja luettelo käsiteltävistä asioista on nähtävillä kaupungintalon ilmoitustaululla.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kaupungintalolla (hallinto-osasto) kokousta seuraavan viikon tiistaina. Tarkastetun pöytäkirjan kopio lähetetään nähtävillä oloajan jälkeen kirjastoon. Kaupunginvaltuuston esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kaupungin kotisivuilla.

Kaupunginvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Viitasaaren kaupunki on avannut kaikille valtuutetuille sähköpostin, joka on muotoa etunimi.sukunimi@viitasaari.fi . Kaupunginvaltuutettujen nimet ja yhteystiedot löydät täältä.

 

ETÄISYYS KARTTA