Viitasaaren kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa, valmistelee kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia.

Kaupunginhallitus tekee kaupungin puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty. Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä, johtaa ja valvoa kaupungin toimialojen ja viranhaltijoiden toimintaa sekä kaupungin taloushallintoa.

Kaupunginhallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös- ja toimintakertomus. Kaupunginhallituksen on myös vuosittain tehtävä kaupungin talousarvioehdotus seuraavaksi vuodeksi.

Kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kaupungintalolla kokousta seuraavana perjantaina kokouspäivän ollessa maanantai. Tarkastettujen pöytäkirjojen jäljennökset lähetetään nähtävillä oloajan jälkeen myös kirjastoon sekä julkaistaan kaupungin kotisivuilla.

Kaupunginhallituksen päätöksestä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä.

Kaupunginhallituksen kokouksissa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Viitasaaren kaupunginhallituksen jäsenet ja heidän yhteystietonsa löydät täältä

 

ETÄISYYS KARTTA