Perusopetus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7—16-vuotiaita. Koulupäivä kestää noin 4–6 tuntia. Peruskoulu on oppilaille maksuton, sisältäen oppikirjat ja -tarvikkeet sekä kouluateriat.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Viitasaarella on neljä peruskoulua: 1–6-vuosiluokkien opetusta järjestetään Haapaniemen koululla, Huopanan koululla ja Kymönkosken koululla. 7–9-luokkien opetus on keskitetty Viitasaaren Keskuskoululle.

Viitasaaren koulujen yhteystiedot.

Esiopetus

Lapsella on oikeus saada esiopetusta pääsääntöisesti vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua eli alkaen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla oppilailla on oikeus esiopetukseen 5-vuotiaana.

Esiopetukseen osallistumisesta päättää lapsen huoltaja, ja se on oppilaalle ilmaista.

Esiopetus on monipuolista toimintaa leikin merkeissä. Esikoulussa lapsella kehittyy valmiudet aloittaa koulunkäynti.

Viitasaarella esiopetusta järjestetään Kymönkosken koululla, Huopanan koululla ja Haapaniemen koululla.

Lisätietoja Viitasaaren esiopetuksesta.

Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumislomakkeet.

Erityisopetus

Erityisopetusta tarjotaan oppilaille, joiden oppimisen edellytykset ovat heikentyneet tai jotka tarvitsevat sosiaalista tukea oppimisvaikeuksien takia. Myös maahanmuuttajalapset ovat oikeutettuja erityisopetukseen. Erityisopetuksella pyritään parantamaan oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäisemään oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Tavoitteena on, että oppilas löytää oman oppimistyylinsä ja selviytyy paremmin omassa ryhmässään.

Oppilaat opiskelevat yleisopetuksen luokissa ja tarpeen vaatiessa heitä tuetaan kolmiportaisen tuen eri muodoin. Tavoitteena on varhainen puutuminen oppilaan ongelmiin jo oppimisen alkutaipaleella. Yhteistyössä esikoulun opettajan ja henkilökunnan kanssa ennakoidaan tuen tarpeessa olevat oppilaat. Oppilaat tulevat osa-aikaiseen erityisopetukseen erityisopettajan laatimien testien tai opettajan havaintojen perusteella. Erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena.

Erityisopetus perustuu hyvään oppilaantuntemukseen. Oppilaalle annetaan tasonmukaisia tehtäviä, joissa oppilas kokee oppimisen iloa. Tavoitteena on tukea oppilaan selviytymistä omassa ryhmässään ja säilyttää oppilaan koulumotivaatio.

Lisätietoa Viitasaaren erityisopetuksen järjestämisestä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille ja erityisoppilaille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa. Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Haapaniemen koululla päivisin klo 7.00-17.00 (kouluaika poislukien). Tavoitteena on tarjota lapselle hänen tarpeensa huomioonottavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen oloon.

 

ETÄISYYS KARTTA